Uitsluitend aan adverteerders die:

 • hun eigen, concept reclame-uiting willen laten toetsen door de afdeling Copy Advies;
 • jaarlijks een financieel bijdrageverzoek van SRC ontvangen en
 • deze  algemene financiële bijdrage van het lopende kalenderjaar aan SRC hebben betaald. Zie www.srcbijdrage.nl.

Wanneer een reclame-uiting zich in de conceptfase bevindt, kan een adverteerder of zijn reclameadviesbureau contact opnemen met de afdeling Copy Advies om gericht te bespreken of het concept en de uitwerking daarvan mogelijk strijd met de Nederlandse Reclame Code (NRC) oplevert.
Het advies is praktisch van aard en wordt gebaseerd op de beslissingen van de Reclame Code Commissie (RCC) en het College van Beroep (CvB) en/of de regels uit de NRC.

Het advies is vertrouwelijk en vrijblijvend. De adverteerder kan het advies naast zich neerleggen. 

Let op! Het advies vrijwaart de adverteerder niet van een andersluidende beslissing van de RCC en/of het CvB. 
Ook al is een reclame opgesteld aan de hand van een door de afdeling Copy Advies gegeven advies, dan kan de Commissie en/of het College te allen tijde die reclame in strijd met de NRC oordelen bij een klacht- of beroepsprocedure.
 

Het advies wordt gegeven door de afdeling Copy Advies, een (separate) afdeling van de Stichting Reclame Code.

Let op!Advies kan uitsluitend en alleen worden ingewonnen d.m.v. het invullen van dit aanmeldscherm.
 
Voor algemene vragen over de werkwijze, kunt u contact opnemen:

 • telefonisch: 020-301 33 90
  (dagelijks tussen 10.00 uur en 12.00 uur)

 • e-mail: copyadvies(at)reclamecode.nl

   

Ja.

 • Het (basis) tarief voor een advies is €500,- (exclusief BTW) ten aanzien van één concept reclame-uiting/campagne.  Bij het in behandeling nemen van het verzoek wordt aangegeven of het basistarief volstaat. Mocht dit niet het geval zijn, wordt een vrijblijvende offerte opgesteld.
 • De financiële bijdrage aan SRC van het lopende kalenderjaar moet zijn voldaan.
   
   Er wordt géén advies verleend over de volgende onderwerpen: 

 • Strijd met de wet, tenzij advies wordt gevraagd over een specifieke wetsbepaling.

 • Goede smaak en fatsoen (artikel 2 NRC)

 • Algemeen belang, de openbare orde of de goede zeden (art. 3 NRC

 • Nodeloos kwetsendheid, bedreiging van de geestelijke of lichamelijke volksgezondheid (art. 4 NRC

 • Vertrouwen in reclame (art. 5 NRC

 • Gevoelens van angst of bijgelovigheid (art. 6 NRC)

Let op! Raadpleeg Check Goede smaak en Fatsoen voor meer informatie over de bovengenoemde subjectieve normen

De afdeling Copy Advies verplicht zich tot geheimhouding van  persoonsgegevens en bedrijfsinformatie waarvan kennis is genomen voor, tijdens en ook nadat het advies is verleend.
Behoudens wettelijke verplichtingen, wordt deze informatie slechts verder verwerkt in opdracht van de adverteerder. 

Het gegeven advies is persoonlijk en vertrouwelijk en wordt door de afdeling Copy Advies niet aan derden en/of andere afdelingen van de Stichting Reclame Code ter beschikking gesteld.

Aan gegeven adviezen door de afdeling Copy Advies kunnen geen rechten worden ontleend.

De Reclame Code Commissie en het College van Beroep zijn uitsluitend en alleen bevoegd om vast te stellen of een reclame-uiting in strijd is met de Nederlandse Reclame Code.
 

uw aanvraag

Geef een korte omschrijving van uw concept reclame-uiting of campagne en op welke punten u advies wenst.
Gebruik de upload mogelijkheid om (aanvullende) documentatie toe te voegen en uw aanvraag toe te lichten.

Upload aanvullende documentatie

aanvullende informatie

Op welke product of dienst heeft uw concept reclame-uiting betrekking?

 

Van welk type medium wordt er gebruik gemaakt?

 
Audiovisuele mediadiensten (televisiediensten):
   
   
Internet, mobiele diensten:
   
   
   
   
   
   
   
WIJZE VAN VERPSREIDEN
   
   
   
   
   
   

Maakt uw concept reclame-uiting deel uit van een internationale reclame-campagne?

U dient uw aanvraag in te dienen via de website www.ad-advice.org.

Is uw concept reclame-uiting al geopenbaard in een ander land buiten Nederland en/of onder een buitenlands URL adres?

Wanneer wordt uw concept reclame-uiting geopenbaard?

- -

Is er nog andere informatie die voor het advies van belang kan zijn?

contactgegevens aanvrager

Naam bedrijf/organisatie:
Wie u bent:
Voornaam contactpersoon:
Achternaam contactpersoon:
Adres:
Postcode en plaats:
E-mail adres:
Telefoonnummer:
Naam van adverteerder (indien afwijkend van aanvrager):
SRC adverteerdernummer:
 
Door te verzenden gaat u met de afdeling Copy Advies in dialoog over uw eigen concept reclame-uiting. Op deze dienst zijn voorwaarden van toepassing.