Telemarketing

DON’Ts

 • Benader een consument niet op een oneerlijke en misleidende manier. (artikel 10 CTM 2012)
 • Doe geen aanbiedingen als duidelijk is of het vermoeden bestaat dat sprake is van een persoon die 16 jaar of jonger is (14 KJC /11 CTM 2012).

 

 

Terug naar algemene info over 'Telemarketing'


Telemarketinggesprek

Afmelding voor telemarketing

Wis alle selecties
Bekijk hieronder uw keuze:

Telemarketinggesprek

// Uitgangspunten telemarketing

De hoofdregel is dat telemarketing is toegestaan.

Indien de consument geen telemarketing wenst, dient hij dat zelf kenbaar te maken. Zo lang de consument dat niet doet, mag hij dus voor telemarketing benaderd worden. Pas nadat de consument zich heeft afgemeld, mag hij niet meer benaderd worden, tenzij sprake is van:


 

Telemarketinggesprek

// Toegestane tijdstippen

Telemarketinggesprekken zijn alleen toegestaan (art. 9 CTM 2012):

 • op werkdagen van 09.00 tot 22.00 uur
 • op zaterdagen van 10.00 tot 16.00 uur
 • op 5 december, 24 december en 4 mei (indien deze data op een werkdag vallen) tot 18.30 uur.
Van deze tijdstippen mag alleen worden afgeweken bij een concrete terugbelafspraak of een door de consument gevraagde oproep

Telemarketinggesprek

// Gesprek/scriptvoorschriften

Volg deze scriptvoorschriften:

 • Deel aan het begin van het gesprek mee wat de naam van de beller is en namens welke adverteerder het gesprek wordt gevoerd (artikel 8.4.s NRC)
 • Maak meteen duidelijk wat het doel van het gesprek is (commercieel, ideëel of goed doel);
 • Vraag vervolgens of het gesprek gelegen komt. Zo nee, beëindig het gesprek onmiddellijk of vraag de consument of hij teruggebeld wil worden en zo ja, maak een concrete terugbelafspraak;
 • Indien geen concrete terugbelafspraak wordt gemaakt, wijs dan de consument op het Recht van verzet en het Bel-me-niet Register en bied aan hem op te nemen in het Bel-me-niet Register; 
 • Maak, voor zover nog niet is gebeurd, duidelijk wie de adverteerder is; 
 • Noem bij gesprekken die vermoedelijk langer dan 5 minuten duren de geschatte gesprekstijd; 
 • Wanneer de consument tijdens het gesprek alsnog aangeeft het gesprek te willen afbreken, doe dit dan onmiddellijk en wijs de consument op het Recht van verzet en het Bel-me-niet Register en bied aan hem op te nemen in het Bel-me-niet Register; 
 • Spreek geen boodschap of enig ander bericht in als de consument niet opneemt.
   

Telemarketinggesprek

// Gevraagde oproep

Een telemarketinggesprek waarom de consument zelf uitdrukkelijk heeft gevraagd.

Het is altijd toegestaan iemand te benaderen voor telemarketing indien hij daarom zelf uitdrukkelijk heeft gevraagd. Let op!Volgens de rechtspraak is van gevraagde communicatie pas sprake als uitdrukkelijk en ondubbelzinnig om communicatie is verzocht (Rb Rotterdam 21-2-2013 LJN BZ4032). Alleen in die situatie is het niet nodig om het Bel-me-niet Register te raadplegen.

Volg hierbij deze scriptvoorschriften:

 • maak meteen duidelijk wat het doel van het gesprek is (commercieel, ideëel of goed doel);
 • vraag vervolgens of het gesprek gelegen komt; 
 • maak, voor zover nog niet is gebeurd, duidelijk wie de adverteerder is; 
 • zeg bij gesprekken die vermoedelijk langer dan 5 minuten duren de geschatte gesprekstijd;
 • informeer de consument die daarom vraagt, wanneer en op welke wijze hij heeft gevraagd om het telemarketinggesprek. (17 CTM 2012)
Let op! Bij een gevraagde oproep hoeft geen mogelijkheid tot afmelden te worden genoemd.

Telemarketinggesprek

// Concrete terugbelafspraak

Een afspraak met een concreet onderwerp, datum en tijdsindicatie die de telemarketeer maakt met de consument omdat een telemarketinggesprek niet gelegen kwam.

Als een telemarketinggesprek ongelegen komt, mag de telemarketeer vragen of het gesprek op een ander tijdstip wél schikt. Maak bij een bevestigend antwoord een zo concreet mogelijke belafspraak.

In het eerste gesprek hoeft de consument niet op het recht van verzet of op opname in het bel-me-niet register te worden gewezen als een concrete afspraak voor een vervolggesprek wordt gemaakt. Bij het vervolggesprek moet de consument dan alsnog op het recht van verzet en de mogelijkheid van opname in het bel-me-niet register worden geattendeerd.

Afmelding voor telemarketing

// Mogelijkheid afmelden

Afmelden voor telemarketing kan de consument op twee manieren doen:

Bij elk telemarketinggesprek dient de consument gewezen te worden op het Recht van verzet en het Bel-me-niet Register en wordt hem de mogelijkheid geboden tot opname in het Register. Dit geldt volgens de OPTA ook als de consument toestemming heeft gegeven voor telemarketing, bijvoorbeeld door het invullen van een enquete of het meedoen aan een prijsvraag.

De consument hoeft echter niet te worden gewezen op het recht van verzet en het Bel-me-niet Register als sprake is van:

Afmelding voor telemarketing

// Bel-me-niet Register

In het Bel-me-niet Register worden de contactgegevens opgenomen van de consument die zelf te kennen geeft dat hij geen telemarketing meer wenst.

De inschrijving in het Bel-me-niet-register betreft volgens de rechtspraak een telefoonnummer en niet een bepaalde persoon. Benader nooit consumenten via een telefoonnummer dat in het Bel-me-niet Register is ingeschreven. Hierbij gelden de volgende uitzonderingen:

 • Er is sprake van een klantrelatie of een gevraagde oproep (raadpleeg eerst de informatie over de gevraagde oproep!);
 • Consumenten kunnen binnen 6 weken na inschrijving bij het Bel-me-niet Register nog benaderd worden voor telemarketing, zolang het ontdubbelde belbestand of blokkadebestand niet door het Bel-me-niet Register is verstrekt aan de adverteerder. 
 • Er is sprake van een markt- en verkiezingsonderzoek. Dit onderzoek mag op geen enkele wijze gekoppeld zijn aan de verkoop van een product of dienst. Het gesprek mag ook niet voor verkoop of werving gebruikt worden.
   

Afmelding voor telemarketing

// Recht van verzet

Dit betreft het recht van de consument om aan de adverteerder mee te delen dat hij niet meer door/namens adverteerder voor telemarketing wordt benaderd.

Benader nooit consumenten die van dit recht gebruik hebben gemaakt. Op dit verbod geldt als enige uitzondering de gevraagde oproep.

Afmelding voor telemarketing

// Gebruik Interactive Voice Response-systeem (IVR)

Het systeem dat gebruikt kan worden om de consument in ieder telemarketinggesprek actief te wijzen op het Recht van verzet en het Bel-me-niet register en dat onmiddellijke opname in het Bel-me-niet register mogelijk maakt.

Het is toegestaan gebruik te maken van een IVR om de consument te wijzen op het Recht van verzet en het Bel-me-niet Register. Wijs de consument er duidelijk op dat hij zich via de IVR kan afmelden en kondig deze duidelijk aan (13 CTM 2012). Dit kan bijvoorbeeld door gebruik te maken van onderstaande voorbeeldzin:

“Meneer/mevrouw [NAAM|, ik dank u hartelijk voor uw tijd. Ik wil u nog even wijzen op uw rechten in telemarketing. Als u nog even aan de lijn blijft wordt u door middel van een bandje het Recht van verzet en het Bel-me-niet register aangeboden. Prettige dag.”

Voor wat betreft het Bel-me-niet Register dient de IVR te voorzien in de mogelijkheid van deeluitschrijving en totaaluitschrijving. De IVR mag niet worden doorgeschakeld naar een telefoonantwoordapparaat of voicemail systeem (7 sub b CTM 2012).

Let op! Als de consument al tijdens het gesprek zelf zegt gebruik te willen maken van het Recht van verzet of inschrijving in het Bel-me-niet Register, en hij ook verklaart geen gebruik te willen maken van de IVR, moet de telemarketeer dit verzoek handmatig verwerken.
 
 

Afmelding voor telemarketing

// Klantrelaties

Een consument die zich heeft aangemeld voor het Bel-me-niet Register mag alleen nog benaderd worden wanneer er sprake is van een klantrelatie en de contactgegevens in dat kader verkregen zijn. Hierbij geldt dat: 

 • alleen het bedrijf waar de consument een klantrelatie mee heeft, de consument mag benaderen, dus niet een dochteronderneming.
 • het telemarketingsgesprek uitsluitend wordt benut voor gelijksoortige producten/diensten/schenkingen.
Bij een eventuele klacht oordeelt de Reclame Code Commissie dan wel de OPTA of sprake is van een gelijksoortig product/dienst/schenking. 

De termijn van een klantrelatie kan niet duidelijk worden afgebakend. Er is geen sprake van een vaste termijn. Het verdient echter aanbeveling om bij het benaderen van ex-klanten en donateurs te kijken of redelijkerwijs nog van een klantrelatie kan worden gesproken. Let hierbij onder meer op de levenscyclus van het gekochte product en/of dienst en de verwachtingen van de consument.

Let op! Benader nooit een (ex)klant die gebruik heeft gemaakt van het Recht van verzet.