Kinderen

DON'Ts

 • Misleid niet over de mogelijkheid en eigenschappen van een product.
 • Vermijd morele schade voor kinderen*:
  • Niet aansporen tot de aankoop van een bepaald product door in te spelen op de onervarenheid en goedgelovigheid van een kind.
  • Niet ervoor zorgen dat ouders of anderen ‘gedwongen’ worden een product aan te schaffen.
  • Niet suggereren dat het hebben/gebruiken van een bepaald product een lichamelijk of sociaal voordeel geeft
 • Vermijd fysieke schade:
  • Toon kinderen* nooit -zonder reden- in gevaarlijke situaties.
        *NB Deze bepalingen gelden voor personen van 12 jaar en jonger. Bij
         commercials met beeld en geluid gelden zij echter al voor personen 
         jonger dan 18 jaar.

Terug naar algemene info over 'Kinderen'


Medium

Specifieke producten

Specifieke producten

// Alcoholhoudende drank

Bevestig

Specifieke producten

// Kansspelen voor vergunninghouders

Bevestig

Specifieke producten

// Voedingsmiddelen

Bevestig

Verkoop op afstand

Aanbieden van diensten

Persoonsgegevens

     
Wis alle selecties
Bekijk hieronder uw keuze:

Medium

// Audiovisuele media

Televisie, internet, mobiele televisiediensten en televisie-op-aanvraag (on demand).

Zorg dat reclame in audiovisuele media duidelijk wordt onderscheiden van de rest van het programma aanbod (artikel 11.2 NRC). Doe dit d.m.v. beelden en/of geluiden.  

Het is verboden bekende personen die -door hun deelname aan audiovisuele progromma's- een bepaald gezag/vertrouwen genieten bij kinderen te laten optreden in een reclame. (11 KJC)

Gebruik geen subliminale of andere technieken waardoor een kind onbewust beïnvloed kan worden in zijn keuzes. (11.2 NRC)

Tijdstip van uitzenden van reclame die ongeschikt is voor kinderen
Gebruik bij reclame die vóór 20.00 uur wordt uitgezonden, geen beelden die te schokkend (beangstigend of expliciet seksueel) dan wel anderszins schadelijk kunnen zijn voor een kind. 
Let op!  Van belang hierbij is niet of de reclame gericht is op kinderen. Reclame bestemd voor volwassenen die wordt uitgezonden vóór 20.00 uur mag niet schadelijk zijn voor kinderen.
Let op! De Reclame Code Commissie kan bepalen dat dergelijke commercials niet meer voor 20.00 uur mogen worden uitgezonden. De media-instellingen zorgen er voor dat dit ook daadwerkelijk niet gebeurt.

Bij televisiecommercials die na 20.00 uur worden uitgezonden, wordt het aan de verantwoordelijkheid van de ouders overgelaten om te beslissen of een kind dan nog televisie mag kijken.

Het is niet toegestaan om de volgende soorten programma’s die bestemd zijn voor kinderen te sponsoren :

 • Culturele programma’s
 • Educatieve programma’s
 • Een verslag van sportevenementen/wedstrijden
 • Een verslag van evenementen voor ideële doeleinden
In televisieprogramma’s die in het bijzonder bestemd zijn voor kinderen mogen geen reclame- of telewinkelboodschappen worden opgenomen. Zie artikel 2.97 Mediawet 2008

Let op! Bijzondere bepalingen gelden voor de volgende specifieke producten:

Medium

// Brievenbusreclame

Elke reclame die, geadresseerd of ongeadresseerd, via brievenbus of postbus wordt verspreid en geen geïntegreerd deel uitmaakt van een ander medium, zoals kranten en tijdschriften.

Verspreid geen reclamemateriaal dat aan kinderen is geadresseerd en dat schade zou kunnen toebrengen aan hun geestelijke gezondheid. (artikel 8 KJC)

Let op! Bijzondere bepalingen gelden voor brievenbusreclame voor kansspelen.

 

Medium

// Bioscoopreclame

Toon in bioscopen geen reclame voor alcoholhoudende drank voorafgaand aan:|

 • kinderfilms
 • in het Nederlands nagesynchroniseerde familiefilms
 • films die vertoond worden in de kindermatinee of in schoolvoorstellingen.
Voor overige films geldt dat alcoholreclame alleen is toegestaan als het publiek voor niet meer dan 25% uit minderjarigen bestaat (artikel 27 lid 2 RVA).

Denk bij alcoholreclame aan het voorgeschreven logo, zoals hieronder getoond.

geen16geendruppel

Medium

// Buitenreclame

Voorbeelden: Billboards, swanks (steigerdoek), abri’s (reclame-uiting in een tram/bushalte), mupi’s (verlichte reclamezuil).

Maak geen buitenreclame voor alcoholhoudende drank of kansspel in het zicht van onderwijsinstellingen die in meerderheid door minderjarigen worden bezocht. 

 

Medium

// E-mail

Bij reclame via e-mail moet de adverteerder/bestandseigenaar er zeker van zijn dat:
- de geadresseerde door middel van een actieve handeling vooraf uitdrukkelijk toestemming heeft verleend voor het ontvangen van reclame per e-mail of
- het e-mailadres is verkregen in het kader van een verkoop aan of schenking door de geadresseerde en het e-mailadres wordt gebruikt voor het aanbieden van eigen gelijksoortige producten of diensten.
Als er gebruik is gemaakt van de mogelijkheid zich af te melden, mag geen reclame per e-mail worden verzonden. (artikel 1.3a Code e-mail 2012)

Reclame via e-mail moet duidelijk als zodanig herkenbaar zijn door de combinatie van adresregel en onderwerp. (2.1 Code e-mail 2012)

Plaats bij een reclame-uiting in een e-mail duidelijk, in één oogopslag zichtbaar, het woord “reclame” of “advertentie”. Indien er sprake is van een reclame-uiting die kleiner is dan 150 x 50 pixels, kan de afkorting “adv.” worden gebruikt. (artikelen 5 en 6 KJC

Medium

// Huissampling

Het geadresseerd of aan huis verspreiden van goederen of monsters van goederen zonder dat daarvoor enige tegenprestatie wordt verlangd.

Overhandig monster- en ander materiaal, dat bij in- of uitwendig gebruik ervan gevaar kan opleveren voor de lichamelijke gezondheid, niet aan een kind, maar persoonlijk aan een volwassene. (artikel 16 CBR

Lever monsters van goederen veilig verpakt af. De verantwoordelijkheid voor het verspreiden van monsters blijft bij de opdrachtgever.

Let op! Bijzondere bepalingen gelden bij huissampling voor de volgende producten:

Medium

// Internet

Plaats bij een reclame-uiting in de vorm van een banner of pop-up duidelijk, in één oogopslag zichtbaar, het woord “reclame” of “advertentie”. Indien er sprake is van een reclame-uiting die kleiner is dan 150 x 50 pixels, kan de afkorting “adv.” worden gebruikt. (artikel 5 KJC). Dit geldt ook voor banners en pop-ups in Social media.

Zorg ervoor dat websites die via een hyperlink bereikbaar zijn geen reclame-uitingen bevatten die met de Kinder- en Jeugdreclamecode in strijd zijn. 

Let op! Bijzondere bepalingen gelden voor alcoholhoudende drank.

 

Medium

// (In-)game

reclame in of door middel van een game, waarbij de reclame in de game verschijnt of waarbij de game zèlf (of delen daarvan) de reclame-uiting vormt

 • Maak bij (in-)game advertising duidelijk dat sprake is van reclame. Gebruik daarvoor optische, virtuele en/of akoestische middelen die zijn afgestemd op het bevattingsvermogen van kinderen. De reclame dient zich aldus duidelijk van de game te onderscheiden. 
   
 • Is de game op kinderen gericht, maak dan, voordat de game kan worden begonnen, duidelijk dat de game of delen daarvan reclame is en voor welke adverteerder. Houdt ook hierbij rekening met het bevattingsvermogen van kinderen.
   
 • Stimuleer kinderen nooit rechtstreeks tot het maken van reclame.
   
 • Maak geen gebruik van de volgende opties:
  - het mogen downloaden van bepaalde items of het kunnen meedoen
    aan een prijsvraag
  - het aanbieden van extra (in-)game mogelijkheden
  - het ter beschikking stellen van een gesponsord item zonder
    tegenprestatie, terwijl voor een vergelijkbaar item dat niet
    gesponsord is door het kind betaald moet worden (bijvoorbeeld
    het downloaden van wallpapers).

Medium

// Ongeadresseerd reclamedrukwerk

Reclamedrukwerk en/of samples die gratis huis-aan-huis worden verspreid zonder vermelding van adres (of postbus) en woonplaats van de ontvanger.

Verspreid geen ongeadresseerd reclamemateriaal dat schade zou kunnen toebrengen aan de geestelijke gezondheid van kinderen.

Medium

// Print (jeugd)

Bestaat het publiek dat (mogelijk) met de uiting wordt geconfronteerd voor meer dan 25% uit kinderen? Zet dan boven de uiting het woord “advertentie” in 12 punts letters (artikel 4a KJC). Het bereik wordt berekend volgens algemeen in de markt geaccepteerd bereiksonderzoek.  


Let op! Bijzondere bepalingen gelden voor reclame voor onderstaande producten in jeugdbladen en andere drukwerken:

Medium

// Sales Promotions

Acties die de verkoop van bepaalde artikelen stimuleren.

Overhandig monster- en ander materiaal, dat bij in- of uitwendig gebruik ervan gevaar kan opleveren voor de lichamelijke gezondheid, niet aan een kind, maar persoonlijk aan een volwassene.

Let op! Bijzondere bepalingen gelden voor reclame voor alcoholhoudende drank bij:

Medium

// SMS

Short Message Service: Methode om korte tekstberichten van en naar een mobiele telefoon te versturen.

Plaats bij iedere reclame-uiting via SMS duidelijk, in één oogopslag zichtbaar, het woord “adv.” (7 KJC)
 

Let op! Bijzondere bepalingen gelden voor de volgende specifieke producten en diensten:

Medium

// Social media

Online platformen waar de gebruikers, al dan niet met (minimale) tussenkomst van een redactie, geheel of gedeeltelijk de inhoud verzorgen. Voorbeelden van social media zijn weblogs, fora, social netwerken zoals Hyves, Facebook, Linkedin en diensten als Twitter

 • Maak bij social media die door kinderen worden gebruikt duidelijk dat sprake is van reclame. Gebruik daarvoor optische, virtuele en/of akoestische middelen die zijn afgestemd op het bevattingsvermogen van kinderen.
   
 • Stimuleer kinderen nooit rechtstreeks tot het maken van reclame.
   
 • Maak geen gebruik van de volgende opties:
  - het mogen downloaden van bepaalde items of het kunnen meedoen
    aan een prijsvraag
  - het ter beschikking stellen van een gesponsord item zonder 
    tegenprestatie, terwijl voor een vergelijkbaar item dat niet
    gesponsord is door het kind betaald moet worden (bijvoorbeeld 
    het downloaden van wallpapers).
   
 • Zie ook de bijzondere bepalingen voor Virtuele wereld en (In-)game Advertising
   
 • Voor banners en pops-up in social media zie de algemene bepalingen voor Internet.

Medium

// Sponsoring

Het beschikbaar stellen van financiële middelen aan sporters of een organisatie met de afspraak om als tegenprestatie reclame/publiciteit voor de sponsor te verzorgen.

Let op! Bijzondere bepalingen gelden bij reclame via sponsoring voor de volgende specifieke producten: 

Medium

// Virtuele wereld

Een door een computer gesimuleerde wereld waarin gebruikers met elkaar kunnen interacteren. De interactie kan gebaseerd zijn op een economisch element (bijv. Second Life), een sociaal element (bijv. Habbohotel) of spelelement (bijv. World of Warcraft) of combinaties daarvan. Kenmerkend voor een virtuele wereld is dat de gebruiker zelf vorm kan geven aan zijn identiteit c.q. verschijningsvorm.

 • Maak bij virtuele werelden waarin kinderen aanwezig zijn duidelijk dat sprake is van reclame. Gebruik daarvoor optische, virtuele en/of akoestische middelen die zijn afgestemd op het bevattingsvermogen van kinderen.
   
 • Stimuleer kinderen nooit rechtstreeks tot het maken van reclame.
   
 • Maak geen gebruik van de volgende opties:
  - het mogen downloaden van bepaalde items of het kunnen meedoen
    aan een prijsvraag
  - het aanbieden van extra mogelijkheden binnen de virtuele wereld
  - het aanbieden van gratis of met korting te verkrijgen items waarmee 
    kinderen hun status/positie in de virtuele wereld kunnen handhaven
    en/of verbeteren
  - het ter beschikking stellen van een gesponsord item zonder
    tegenprestatie, terwijl voor een vergelijkbaar item dat niet
    gesponsord is door het kind betaald moet worden (bijvoorbeeld
    het downloaden van wallpapers).

 

Specifieke producten

// Geneesmiddelen

Richt reclame voor geneesmiddelen niet specifiek of voornamelijk op kinderen. Spoor hen niet aan om het geneesmiddel te kopen of te gebruiken. Moedig kinderen ook niet ertoe aan hun ouders/verzorgers het geneesmiddel te laten kopen (artikel 23 CPG).

Specifieke producten

// Kindervuurwerk

Op vuurwerk bestemd voor kinderen (”Kindervuurwerk” of ”Kinderpakketten”) mag niet vermeld of gesuggereerd worden dat het vuurwerk veilig of ongevaarlijk is.
Men wordt verzocht op kindervuurwerk duidelijk te vermelden dat ook bij dergelijk vuurwerk voorzichtigheid bij het afsteken van groot belang is.
Er mag niet gesuggereerd worden dat het vuurwerk zou zijn goedgekeurd.

 

Specifieke producten

// Premium SMS-diensten

Premium SMS-dienst = Eenmalige betaalde sms-dienst en/of een betaalde abonnementsdienst waarbij door middel van (short message service) berichten bepaalde informatie aan de gebruiker/ ontvanger wordt aangeboden.

Gebruik bij reclame voor Premium SMS-diensten het raamwerk zoals getoond in bijlage 1 van de Reclamecode SMS-dienstverlening.

 

Specifieke producten

// Tabaksproducten

Producten die voor roken, snuiven, zuigen of pruimen bestemd zijn en die, al is het slechts ten dele, uit tabak bestaan.

Elke vorm van reclame of sponsoring van tabaksproducten is op grond van de Tabakswet verboden. Alleen als een reclame-uiting onder een van de uitzonderingen op dit verbod valt, zijn de bepalingen van de Reclamecode voor Tabaksproducten van toepassing.

 

Specifieke producten

// Kansspelen voor vergunninghouders (Algemeen)

Een kansspel is een gelegenheid om mee te dingen naar prijzen. Deelnemers hebben over het algemeen geen invloed op de uitkomst van het spel. De kansspelaanbieder is de organisatie die beschikt over een vergunning zoals vereist in de Wet op de Kansspelen.

Maak geen reclame voor kansspelen specifiek gericht op minderjarigen (III.1 RVK) .

Maak geen reclame voor kansspelen via specifiek op minderjarigen gerichte media.
(III.4 RVK)

Beeld in reclame voor kansspelen geen personen af die jonger zijn of lijken dan 18 jaar.
Let op! Uitzondering: Bij reclame voor kleinere loterijen zoals die van Scouting Nederland, Jantje Beton en de Grote Clubactie mogen minderjarigen in beeld worden gebracht als dit niet gebeurt op een wijze die aanzet tot deelname aan het kansspel door minderjarigen zelf. (III.2 RVK)

Specifieke producten

// Kansspelen voor vergunninghouders (Audiovisuele media)

Audiovisuele media = Radio, televisie, internet, mobiele televisiediensten en televisie-op-aanvraag (on demand).

Zend geen commercials voor kansspelen uit op televisie vóór 19.00 uur. (III.3 RVK)

In reclame voor kansspelen mogen in principe geen personen die jonger zijn of lijken dan 18 jaar worden afgebeeld. (III.2 RVK)

Maak geen reclame voor kansspelen via specifiek op minderjarigen gerichte media. Er zal geen reclame voor kansspelen worden gemaakt door middel van en rondom specifiek op minderjarigen gerichte media, dan wel delen van deze media (inserts, bijlagen, speciale radio - en tv-programma’s, bioscoopfilms etc.). (III.4 RVK)

 

Specifieke producten

// Kansspelen voor vergunninghouders (Brievenbusreclame)

Brievenbusreclame = Elke reclame die, geadresseerd of ongeadresseerd, via brievenbus of postbus wordt verspreid en geen geïntegreerd deel uitmaakt van een ander medium, zoals kranten en tijdschriften.

Richt geen reclame voor kansspelen in de vorm van directe reclame, bijv. brievenbusreclame, aan minderjarigen. (III.6 RVK)

Specifieke producten

// Kansspelen voor vergunninghouders (Buitenreclame)

Voorbeelden van buitenreclame: Billboards, swanks (steigerdoek), abri’s (reclame-uiting in een tram/bushalte), mupi’s (verlichte reclamezuil).

Maak geen buitenreclame voor kansspelen in het zicht van onderwijsinstellingen die in meerderheid door minderjarigen worden bezocht.

Specifieke producten

// Kansspelen voor vergunninghouders (Direct marketing)

Richt geen reclame voor kansspelen in de vorm van direct marketing (gedrukte mailings, e-mails, etc.) aan minderjarigen. (III.6 RVK)

Specifieke producten

// Kansspelen voor vergunninghouders (E-mail)

Richt geen reclame voor kansspelen in de vorm van direct marketing, bijv. e-mails, aan minderjarigen. (III.6 RVK)


 

Specifieke producten

// Kansspelen voor vergunninghouders (Sampling)

Sampling = Het leveren van proefmonsters (kleine - gratis - hoeveelheden) van producten.

Maak geen gebruik van sampling aan minderjarigen. Op bijeenkomsten die hoofdzakelijk of uitsluitend door minderjarigen worden bezocht is sampling niet toegestaan. (III.7 RVK)

Specifieke producten

// Kansspelen voor vergunninghouders (Sponsoring)

Sponsoring = Het beschikbaar stellen van financiële middelen aan sporters of een organisatie met de afspraak om als tegenprestatie reclame/publiciteit voor de sponsor te verzorgen.

Het is in verband met kansspelen verboden evenementen, radio- en/of televisieprogramma’s te sponsoren die zich grotendeels of uitdrukkelijk richten op minderjarigen. Zie voor uitzonderingen op deze regel IV.2 RVK.

Specifieke producten

// Voedingsmiddelen (Algemeen)

Alle industrieel bereide, veelal verpakte, eet- en drinkwaren die zijn bestemd voor gebruik door de consument.

Maak géén reclame voor voedingsmiddelen gericht op kinderen tot en met 12 jaar. Of de reclame op deze groep is gericht, hangt af van de vraag of sprake is van een mediadrager die specifiek is gericht op, of een publiek bereikt dat voor meer dan 25% bestaat uit, kinderen tot en met 12 jaar. In die situaties is het maken van reclame voor voedingsmiddelen verboden. Hierop gelden 3 uitzonderingen:  

 • reclame in samenwerking met de overheid of een erkende autoriteit op het gebied van voeding en/of beweging
 • verpakkingen en pont of sale materiaal
 • reclame voor voedingsmiddelen gericht op kinderen van 7 tot en met 12 jaar die voldoet aan bepaalde criteria. Voor meer informatie over deze laatste uitzondering zie de Check Voeding Algemeen (kolom voedingskundige criteria).

Wek in een reclame voor een voedingsmiddel niet de indruk dat de consumptie van het aangeprezen product kinderen populairder maakt bij leeftijdgenoten dan de consumptie van andere voedingsmiddelen. (11 RVV)    

Zie, indien van toepassing, ook Snoep en zoetwaren.

Specifieke producten

// Voedingsmiddelen (Audiovisuele media)

Audiovisuele media = radio, televisie, internet, mobiele televisiediensten en televisie-op-aanvraag (on demand).

In een reclame die wordt uitgezonden via audiovisuele media en specifiek gericht is op kinderen (vanaf 7 jaar) mag geen kinderidool getoond worden die actief een voedingsmiddel (en/of daarbij behorende geschenken en diensten) aanprijst. (10 RVV)

Wanneer een reclame wordt uitgezonden in de reclameblokken voor, tijdens of na een televisie/radioprogramma dat specifiek bestemd is voor kinderen, mag deze reclame geen voedingsmiddelen aanprijzen die geassocieerd kunnen worden met dat programma. (9 RVV)
 

Specifieke producten

// Voedingsmiddelen (Kinderverblijven en lagere school)

Er mag geen reclame gemaakt worden voor voedingsmiddelen op kinderverblijven (peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, voor/naschoolse opvang, vakantieopvang) en op de lagere school. Zie artikel 12 van de Reclamecode voor Voedingsmiddelen voor uitzonderingen.

Specifieke producten

// Voedingsmiddelen (Sponsoring)

Sponsoring = Het beschikbaar stellen van financiële middelen aan sporters of een organisatie met de afspraak om als tegenprestatie reclame/publiciteit voor de sponsor te verzorgen.

Raadpleeg bij sponsoring de meest recente versie van het convenant Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring, te vinden op http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/convenanten/2009/02/24/convenant-scholen-voor-primair-en-voortgezet-onderwijs-en-sponsoring.html.

Specifieke producten

// Voedingsmiddelen (Voortgezet onderwijs)

Organiseer op scholen voor voortgezet onderwijs geen promotionele acties met doel leerlingen te stimuleren tot overmatig gebruik van het voedingsmiddel waarvoor reclame wordt gemaakt. Verder mogen alleen standaard verpakkingseenheden van een voedingsmiddel worden aangeprezen/ aangeboden, dus niet de maximum, kingsize, etc. varianten. (14 RVV)

Specifieke producten

// Algemeen

Suikerhoudende producten met saccharose, invertsuiker, glucose of fructose met uitzondering van ijs, frisdranken, broodbeleg en suikerhoudende producten die bij de normale maaltijd horen.

Let op!Maak geen reclame voor voedingsmiddelen gericht op kinderen tot en met 12 jaar. Hierop gelden 3 uitzonderingen die worden toegelicht onder de button Voedingsmiddelen. Controleer eerst of de reclame op deze doelgroep is gericht en zo ja, of sprake is van een uitzondering op het reclameverbod.

Voorkom het aansporen van overmatig gebruik van zoetwaren in een reclame. Daarbij mag overmatige consumptie van zoetwaren niet worden goedgepraat. (1 CVZ)

Suggereer niet dat zoetwaren een maaltijd kunnen vervangen. (2 CVZ)

Gebruik een reclame niet om mensen die, om welke reden dan ook, weinig of geen zoetwaren gebruiken op een negatieve manier weer te geven. (3 CVZ)

Leg geen verband tussen de consumptie van zoetwaren en de gezondheid. Uitzondering: Reclame voor producten die onder de bevoegdheid van de Keuringsraad Aanprijzing Gezondheidsproducten (KAG) valt en door de KAG is toegelaten. Zie voor meer informatie www.koagkag.nl  en 4 CVZ.

Door te verwijzen naar een relatief laag suikergehalte mag niet de indruk worden gewekt, dat de kans op het ontstaan van tandbederf relatief klein is. (4 CVZ)

Toon geen eetsituaties, direct na het tandenpoetsen en voor het naar bed gaan, en moedig geen consumptie op deze momenten aan. (5 CVZ)
 

Specifieke producten

// Audiovisuele media

Audiovisuele media = Radio, televisie, internet, mobiele televisiediensten en televisie-op-aanvraag (on demand).

Toon bij reclame voor zoetwaren op televisie onderstaande afbeelding van een tandenborstel. De afbeelding is op te vragen bij het secretariaat van de Vereniging voor de Bakkerij- en Zoetwarenindustrie (VBZ) te Rijswijk. (070 - 355 47 00) of via www.vbz.nl. 6 (CVZ)

Diapositief of dianegatief naar keuze.
tandenborstel

Specifieke producten

// Print

Toon bij reclame in drukwerk gericht op of voornamelijk gelezen door of pagina's speciaal bestemd voor kinderen onder de 14 jaar onderstaande afbeelding van een tandenborstel.
De gestileerde afbeelding is te verkrijgen bij het secretariaat van de Vereniging voor de Bakkerij- en Zoetwarenindustrie (VBZ) te Rijswijk (070 - 355 47 00) of via www.vbz.nl. (CVZ)

Formaat 1,5 cm bij 1 cm bij A4 en A5. Proprotioneel bij kleinere of grotere formaten
Dia negatief of dia positief naar keuze.

tandenborstel

Specifieke producten

// Alcoholhoudende drank (Algemeen)

Drank die bij een temperatuur van twintig graden Celsius voor meer dan een half volumeprocent (0,5%) uit alcohol bestaat.

Maak géén reclame voor alcoholhoudende drank gericht op minderjarigen. (10 RVA 2012)

Zorg ervoor dat reclame voor alcoholhoudende drank in welke vorm dan ook geen publiek bereikt dat voor meer dan vijfentwintig procent (25%) uit minderjarigen bestaat. Dit geldt niet voor uitingen die deel uitmaken van het reguliere straatbeeld, en voor incidentele situaties waarop de adverteerder geen invloed heeft. (21 RVA 2012)

Het is bij reclame voor alcoholhoudende drank verboden (deze opsomming is niet limitatief):
 • gebruik te maken van tieneridolen;
 • gebruik te maken van premiums die specifiek gericht zijn op minderjarigen zoals poppetjes, knuffels, speelgoedauto’s, spelletjes, stickers, buttons, strandspeelgoed of schoolgerelateerde artikelen;
 • gratis te downloaden muziek, die specifiek gericht is op tieners, aan te bieden
 • gebruik te maken van muziek die specifiek gericht is op tieners
 • gebruik te maken van jongerentaal;
 • gebruik te maken van situaties die refereren aan tienergedrag: puberen, tienerverliefdheid, schoolfeesten, examens;
 • (na 1 januari 2012:) gebruik te maken van uitingen waarin sinterklaas of de kerstman worden afgebeeld voor zover deze specifiek op minderjarigen zijn gericht;
 • gebruik te maken van vormgeving die op dat moment populair is onder minderjarigen. (10 RVA 2012)
Toon geen personen die jonger zijn of evident jonger lijken dan 18 jaar.
Let op! Als gebruik wordt gemaakt van geënsceneerde situaties met ingehuurde modellen, mogen deze niet jonger zijn of evident jonger lijken dan 25 jaar. (11 RVA 2012).

Suggereer niet dat de consumptie van alcoholhoudende drank een teken van volwassenheid is en onthouding van alcoholconsumptie een teken van onvolwassenheid. (12 RVA 2012).

Raadpleeg de gedetailleerde regeling van artikel 24 RVA 2012 om te zien welke extra eisen er gelden bij directe digitale marketing voor alcoholhoudende drank. Deze eisen gelden in ieder geval voor:
- SMS
- User generated content (in sommige gevallen)
- Facebook (sommige elementen)
- Twitter (sommige elementen)
- Banner in een nieuwsbrief van derden.
Let op! Let er bij deze vormen van marketing op dat de ontvanger minimaal 18 jaar oud is en dat bij uitingen die kunnen doorgestuurd duidelijk in of bij de bron van de reclame-uiting wordt vermeld dat de inhoud uitsluitend is bestemd voor personen van 18 jaar en ouder. Voor Facebook en Twitter geldt een bijzondere regeling.

Specifieke producten

// Alcoholhoudende drank (Audiovisuele media)

Audiovisuele media = radio, televisie, internet, mobiele televisiediensten en televisie-op-aanvraag (on demand).

Tussen 06.00 uur en 21.00 uur mag géén reclame worden uitgezonden voor alcoholhoudende dranken (2.94 van de Mediawet).
De Reclame Code Commissie vat het verbod op het maken van reclame voor alcoholhoudende drank gedurende deze periode ruim op. 

Let op!  Alle audiovisuele reclame en radiocommercials dienen voorafgaand aan publicatie te worden getoetst door een Commissie ingesteld door de STIVA. Zie voor meer informatie stiva.nl/Toetsing_vooraf 

Zend geen reclame voor alcoholhoudende drank uit op radio en televisie direct voorafgaand aan, tijdens, of direct volgend op programma’s die voor meer dan 25% worden gehoord/ bekeken door minderjarigen. Maatstaf hierbij is het algemeen in de markt geaccepteerd bereikonderzoek (artikel 21 RVA 2012).

Maak op jongerenzenders geen reclame voor alcoholhoudende drank. (23 RVA 2012). Met betrekking tot 2013 zijn de volgende televisiezenders als jongerenzenders aangemerkt door STIVA:
• Disney Channel
• Disney XD
• TeenNick.
Ook de volgende radiozenders zijn als jongerenzenders aangemerkt:
• SLAM!FM
• Wild FM Hitradio
• Megastad Rotterdam.

Toon bij alle audiovisuele commercials voor alcoholhoudende drank de voorgeschreven educatieve slogan, zoals hieronder getoond.

slogan RVA

Specifieke producten

// Alcoholhoudende drank (Banner)

Bij alle banners die groter zijn dan 120 pixels breed en 60 pixels hoog moet de educatieve slogan ‘Geniet, maar drink met mate’ en het logo 'Geen 16? Geen druppel' worden opgenomen. Maak bij voorkeur gebruik van de via www.geen16geendruppel.nl te downloaden bestanden en let goed op de specifieke eisen van artikel 32 RvA 2012.

Specifieke producten

// Alcoholhoudende drank (Bioscoopreclame)

Toon in bioscopen geen reclame voor alcoholhoudende drank voorafgaand aan:

 • kinderfilms
 • in het Nederlands nagesynchroniseerde familiefilms
 • films die vertoond worden in de kindermatinee of in schoolvoorstellingen.
Voor overige films geldt dat alcoholreclame alleen is toegestaan als het publiek voor niet meer dan 25% uit minderjarigen bestaat (artikel 27 lid 2 RVA 2012).

Denk bij alcoholreclame aan het voorgeschreven logo, zoals hieronder getoond.

1

Specifieke producten

// Alcoholhoudende drank (Buitenreclame)

Voorbeelden van buitenreclame: Billboards, swanks (steigerdoek), abri’s (reclame-uiting in een tram/bushalte), mupi’s (verlichte reclamezuil).

Maak geen buitenreclame voor alcoholhoudende dranken in het zicht van onderwijsinstellingen die in meerderheid door minderjarigen worden bezocht.

Specifieke producten

// Alcoholhoudende drank (Evenementen)

Zorg ervoor dat bij evenementen geen publiek wordt bereikt dat voor meer dan vijfentwintig procent (25%) bestaat uit minderjarigen. De bezoekcijfers gelden als maatstaf voor het bereik. De adverteerder moet deze gegevens kunnen aantonen, behalve als het gaat om uitingen die deel uitmaken van het reguliere straatbeeld en/of incidentele situaties waarop de adverteerder geen invloed heeft. (21 RVA 2012)

Specifieke producten

// Alcoholhoudende drank (Horecapromoties)

Promoties in horecagelegenheden of op evenementen, waarbij een promotieteam in opdracht van een producent of importeur het aanwezige publiek in staat stelt kennis te maken met één van de merkproducten van de producent of importeur.

Horecapromotieteams mogen alcoholhoudende drank niet bij minderjarigen aanprijzen. Ook niet op plaatsen waar het publiek op dat moment voor meer dan vijfentwintig procent (25%) uit minderjarigen bestaat. Zie verder http://stiva.nl/Horecapromoties en artikel 26 RVA 2012.

Bied tijdens horecapromoties minderjarigen geen premiums aan (artikel 13 RVA 2012).

Specifieke producten

// Alcoholhoudende drank (Premiums)

Een cadeau artikel voorzien van de merknaam en/of het beeldmerk van een alcoholhoudende drank dat de consument ontvangt bij aankoop van alcoholhoudende drank in het retail- of horecakanaal of dat hij ontvangt in het kader van een horecapromotie.

Maak geen gebruik van premiums die specifiek gericht zijn op minderjarigen zoals poppetjes, knuffels, speelgoedauto’s, spelletjes, stickers, buttons, strandspeelgoed of schoolgerelateerde artikelen. (10 RVA 2012)
Biedt geen premiums aan personen die de wettelijke leeftijdsgrens (zie hieronder) voor het kopen van de betreffende alcoholhoudende drank nog niet hebben bereikt.

Let op! Wettelijke leeftijdsgrens:

 • geen alcohol onder de 16 jaar
 • zwakalcoholische drank (alcoholgehalte < 15%) vanaf 16 jaar
 • sterke drank (alcoholgehalte > 15%) vanaf 18 jaar

Specifieke producten

// Alcoholhoudende drank (Print)

Toon geen personen die jonger zijn of evident jonger lijken dan 18 jaar.
Let op! Als gebruik wordt gemaakt van geënsceneerde situaties met ingehuurde modellen, mogen deze niet jonger zijn of evident jonger lijken dan 25 jaar. (11 RVA 2012)

Maak geen reclame voor alcoholhoudende drank in tijdschriften die zich specifiek richten op minderjarigen. (23 RVA 2012).
Vgl.ook RCC 07.0720A . Hier werd een thuistap aangeboden in een tijdschrift dat ook gelezen werd door minderjarigen.

Specifieke producten

// Alcoholhoudende drank (SMS)

SMS = Short Message Service: Methode om korte tekstberichten van en naar een mobiele telefoon te versturen.

Maak geen reclame voor alcoholhoudende drank in de vorm van het gevraagd of ongevraagd sturen van ringtones, mobiele telefoongames of in de vorm van SMS-berichten. (24 RVA 2012)

 

Specifieke producten

// Alcoholhoudende drank (Sponsoring)

Sponsoring = Het beschikbaar stellen van financiële middelen aan sporters of een organisatie met de afspraak om als tegenprestatie reclame/publiciteit voor de sponsor te verzorgen.

Sponsoring is toegestaan als aan alle regels van de RVA wordt voldaan. (artikel 19 RVA 2012)
 

Specifieke producten

// Alcoholhoudende drank (Website)

Maak op websites die zich specifiek richten op minderjarigen géén reclame voor alcoholhoudende drank (23 RVA 2012)

Maakt de merknaam van de alcoholhoudende drank deel uit van de domeinnaam? Maak dan gebruik van de agecheck. Een bezoeker mag in dat geval alleen toegang tot de website krijgen als hij heeft aangegeven op dat moment meerderjarig te zijn. (25 RVA 2012)

Zorg dat een reclame op een website of in een game geen publiek bereikt dat voor meer dan 25% bestaat uit minderjarigen. Voor websites moet het gebruikersprofiel geloofwaardig worden gemaakt. (21 RVA 2012)  

Verkoop op afstand

// Overeenkomst op afstand

Verkoop op afstand: Verkoop via internet, e-mail, direct mail, etc.

Houd rekening met het feit dat minderjarigen alleen een overeenkomst op afstand mogen sluiten, wanneer een wettelijke vertegenwoordiger van de minderjarige (doorgaans een ouder) vooraf toestemming heeft gegeven. 
Let op!  In bepaalde gevallen mag er echter vanuit worden gegaan dat deze toestemming is verleend. Dat is het geval wanneer het in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat een minderjarigen een bepaalde aankoop zelf mag doen. Hierbij is de leeftijd van belang. 

 • Een 16-jarige mag in de meeste gevallen zelfstandig aankopen doen als het niet om grote bedragen gaat.  
 • Bij personen van 12 tot 16 jaar is dit minder snel het geval.
 • Bij kinderen onder de 12 jaar kan er niet van worden uitgegaan dat zij zelfstandig iets op deze wijze mogen kopen. Is sprake van verkoop op afstand aan een kind, dan moet de verkoper actief aan het kind vragen en controleren of het toestemming van zijn ouder(s) heeft voor de aankoop.
Mocht de ouder van een minderjarige bezwaar maken tegen de aankoop, dan moet de verkoper bewijzen dat de ouder toch toestemming heeft gegeven, of dat het om een aankoop gaat die minderjarigen in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk zelf doen.
Vraag dus in twijfelgevallen altijd of de ouders toestemming hebben gegeven, dus ook bij personen ouder dan 12 jaar (9 KJC).

Let op! Let op de (wettelijke) informatieverplichtingen die gelden voor verkoop op afstand.

Verkoop op afstand

// Telewinkelen

Een televisieprogramma waarin rechtstreeks aanbiedingen aan het publiek worden gedaan met het oog op de levering van producten tegen betaling.

Op grond van artikel 3.11 Mediawet mogen onder bepaalde voorwaarden in programma’s die in het bijzonder bestemd zijn voor kinderen  telewinkelboodschappen worden opgenomen.
Maak van deze mogelijkheid echter terughoudend gebruik.
Zet kinderen in ieder geval niet op deze wijze aan tot het sluiten van overeenkomsten voor het kopen of huren van producten. (10 KJC)

Let op! Zie ook Overeenkomst op afstand.

Aanbieden van diensten

// Telefonische informatiediensten

Richt geen reclame-uitingen voor telefonische informatiediensten van erotische of pornografische aard op minderjarigen. Maak ook geen gebruik van (verwijzingen naar) minderjarigen bij dergelijke reclame-uitingen (13 KJC)

Aanbieden van diensten

// Telemarketing

Het planmatig en systematisch gebruik maken van een telefoongesprek om ongevraagd aan consumenten goederen, diensten of denkbeelden aan te prijzen; hieronder wordt ook verstaan het vragen van diensten.

Doe als telemarketeer geen aanbiedingen als duidelijk is of het vermoeden bestaat dat sprake is van een minderjarige (14 KJC / 11 Code Telemarketing)

Persoonsgegevens

// Gegevensbescherming

Persoonsgegeven: Een gegeven dat direct (bijv. leeftijd of woonplaats) of indirect (bijv. eigendom van een bedrijf) informatie geeft over een bepaald persoon.

Verzamel niet meer gegevens van een kind dan strikt noodzakelijk is bij het spel, het aanbieden van een prijs of enige andere activiteit met een verkoopbevorderend doel.

Informeer een kind en/of zijn ouder/verzorger (Toestemming ouder/verzorger) over de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt. (12 KJC)

Zorg voor informatie over de doeleinden van de gegevensverwerking die voor een kind duidelijk, gemakkelijk toegankelijk en begrijpelijk is, wanneer er rechtsreeks gegevens bij een kind worden verzameld. (12 KJC)

Verzamel en verwerk bijzondere persoonsgegevens extra zorgvuldig. Hierbij gaat het om persoonsgegevens over iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, het lidmaatschap van een vereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag in verband met een opgelegd verbod naar aanleiding van dat gedrag.

Persoonsgegevens

// Toestemming ouder/verzorger

Toestemming: De uiting waarmee een persoon toont dat hij aanvaardt dat de persoonsgegevens worden verwerkt.

Zolang een kind jonger is dan 16 jaar, oefent zijn ouder/verzorger namens hem de rechten uit die op basis van de Wet Bescherming Persoonsgegevens aan hem worden toegekend.

Bijzondere persoonsgegevens dienen extra zorgvuldig verzameld en verwerkt te worden (12 KJC) Hierbij gaat het om persoonsgegevens over iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, het lidmaatschap van een vereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag in verband met een opgelegd verbod naar aanleiding van dat gedrag.