Informatieverplichtingen

DON’Ts

 • Overdrijf zo min mogelijk.
 • Zet de consument niet op een verkeerd been.
 • Verzwijg geen belangrijke voorwaarden.

Terug naar algemene info over 'Informatieverplichtingen'


Algemene reclame (zonder prijs/product)

Niet digitale aanbiedingen

Digitale aanbieding (webshop)

Medium/product

Wis alle selecties
Bekijk hieronder uw keuze:

Algemene reclame (zonder prijs/product)

// Inleiding

Artikel 8.2 NRC schrijft, kort samengevat, voor dat de informatie in reclame juist en duidelijk moet zijn, vooral ten aanzien van de voornaamste kenmerken van het product zoals:

 • beschikbaarheid (is er voldoende voorraad van het aangeprezen product?)
 • voordelen (heeft het product de beloofde voordelen?)
 • uitvoeringen en samenstelling (krijgt men wel datgene wat men verwacht?)
 • de van het gebruik te verwachten resultaten (doet het product wat wordt beloofd?)

Als de reclame op een van deze punten onjuist of onduidelijk is en dit van invloed kan zijn op de aankoopbeslissing van de consument , zal de Reclame Code Commissie doorgaans oordelen dat er sprake is van misleidende reclame.

Artikel 8.3 sub c. NRC schrijft voor dat reclame volledig dient te zijn. Als er bijvoorbeeld een belangrijke beperkende voorwaarde is, moet die in reclame worden genoemd. De consument mag niet voor een verrassing worden gesteld. Alle beperkingen die van belang kunnen zijn voor de vraag of hij het product wil kopen, moeten worden genoemd. Er moet in ieder geval duidelijk worden gemaakt dat er dergelijke beperkingen zijn.

Daarnaast schrijven de Nederlandse Reclame Code en de wet voor welke informatie bij reclame dient te worden verstrekt. Zie daarvoor 'algemene wettelijke informatieverplichtingen' en 'aanvullende informatieverplichtingen bij een uitnodiging tot aankoop'. Zie ook de Check Oneerlijke Reclame.
 

Algemene reclame (zonder prijs/product)

// Essentiele informatie

Een reclame-uiting dient de informatie te bevatten die de gemiddelde consument nodig heeft om een geïnformeerd besluit over een transactie te nemen (artikel 8.3.c NRC). Deze informatie wordt als essentieel beschouwd en mag dus niet ontbreken. Is dat toch het geval, dan zal de Reclame Code Commissie de reclame doorgaans misleidend achten.

Welke informatie essentieel is, valt niet in het algemeen te zeggen. Uit de lijn van de beslissingen van de Reclame Code Commissie blijkt in ieder geval dat belangrijke beperkende voorwaarden reeds in de reclame moeten worden genoemd. Ook verder  moet worden voorkomen dat de consument een onjuist beeld of onjuiste verwachting krijgt door het ontbreken van informatie. Daarbij geldt dat naarmate het gekozen medium minder beperkingen kent, de uiting des te completer dient te zijn. 

Doe de Check oneerlijke reclame voor meer informatie over misleiding.
 

Algemene reclame (zonder prijs/product)

// Wettelijke informatieverplichtingen bij online reclame

Volgens de wet/Nederlandse Reclame Code moet een adverteerder bij online reclame informatie aanbieden over de volgende onderwerpen:

 1. Naam adverteerder
 2. Geografisch adres
 3. Website
 4. E-mail adres
 5. Telefoonnummer
 6. Inschrijvingsgevens (handels)register
 7. Naam eventuele toezichthouder bij vergunning
 8. Bij gereglementeerd beroep: naam beroepsorganisatie, beroepstitel en verwijzing naar beroepsregels
 9. BTW- identificatienummer
Al deze informatie dient in een reclame-uiting te worden vermeld voor zover:
 • deze nog niet uit de context blijkt;
 • de consument die informatie nodig heeft om te beslissen of hij een transactie zal aangaan, en
 • het medium geschikt is voor het opnemen van die informatie.
Let op! Het hangt dus van de omstandigheden van het geval af in hoeverre een adverteerder in een reclame-uiting informatie over de onderwerpen bij punt 1 tot en met 9 moet aanbieden.

Het niet voldaan aan de hier bedoelde informatieverplichtingen brengt mee dat is gehandeld in strijd met de wet. Dit is op grond van artikel 2 NRC verboden.

Hoe kan de kans op een aanbeveling worden verminderd?
Het is in ieder geval verstandig op een website alle noodzakelijke informatie als bedoeld onder punt 1 tot en met 9 compleet te vermelden én ervoor te zorgen dat deze informatie voor de consument gemakkelijk te raadplegen is.
Ook is het verstandig in een reclame-uiting naar die website te verwijzen, niet alleen voor de aangeprezen producten/diensten maar ook voor “verdere informatie”. Zo is voor de consument duidelijk waar hij die informatie kan vinden.

Bekijk vervolgens of zich een situatie voordoet waardoor niet kan worden volstaan met een algemene verwijzing naar de informatie op uw website. Neem hierbij het zekere voor het onzekere. Teveel informatie is nooit fout, te weinig wel!

Enkele handige vuistregels:
 • Op een website kan veel informatie worden geplaatst, bij een radio- of televisiecommercial niet. Zorg dus dat de informatie op de website compleet én duidelijk én makkelijk te raadplegen is.
 • Is het mogelijk in een reclame-uiting naar de website te linken, doe dat dan ook.
 • Bedenk steeds welke informatie de consument nodig heeft voor de beslissing of hij een transactie wil aangaan. Een BTW nummer zal niet snel noodzakelijk zijn, maar de vermelding van een handelsnaam of merknaam vaak wel, omdat de consument moet weten met wie hij te maken heeft.

Niet digitale aanbiedingen

// Aanvullende informatieverplichtingen bij een uitnodiging tot aankoop

Uitnodiging tot aankoop = reclame waarin een product voor een bepaalde prijs wordt aangeboden.

Bovenop de wettelijke informatieverplichtingen gelden bij een uitnodiging tot aankoop (zie artikel 8.4 inclusief toelichting) de volgende aanvullende informatieverplichtingen:

 1. De voornaamste kenmerken van het product.
 2. Als reclame wordt gemaakt voor het product van een ander: het geografische adres en de identiteit van desbetreffende adverteerder.
 3. De prijs, inclusief belastingen. Als het om een soort product gaat waarvan de prijs redelijkerwijs niet vooraf kan worden berekend, dient de manier waarop de prijs wordt berekend te worden vermeld. En, indien van toepassing, dienen ook alle extra vracht-, leverings- of portokosten vermeld te worden. Indien deze kosten redelijkerwijs niet vooraf kunnen worden berekend, moet worden vermeld dat deze extra kosten eventueel moeten worden betaald.
 4. De wijze van betaling, levering, uitvoering en het beleid omtrent klachtenbehandeling, als deze afwijken van hetgeen gebruikelijk moet worden geacht.
 5. Voor producten en transacties met recht op herroeping of annulering, het bestaan van dit recht.
Bovenstaande informatie dient bij een uitnodiging tot aankoop te worden vermeld indien:
 • deze informatie nog niet uit de context blijkt;
 • de consument die informatie nodig heeft om goed geïnformeerd te kunnen beslissen of hij een transactie zal aangaan;
 • het medium geschikt is voor het opnemen van die informatie en de informatie, gelet op het product, passend is.
Indien er niet wordt voldaan aan de verplichtingen vermeld bij punt 1 tot en met 5 betekent dit dat er in strijd met artikel 8.4 van de NRC is gehandeld.

Hoe kan de kans op overtreding van dit artikel worden verminderd?
 • Bekijk per geval of is voldaan aan de vereisten bij punt 1 tot en met 3. Hier kan meestal niet worden volstaan met een verwijzing naar een website. Wees compleet en uitvoerig, want het gaat om belangrijke informatieverplichtingen.
 • Voor wat betreft de vereisten bij punt 4 en 5 dient de informatie in ieder geval compleet op de website te worden vermeld. Zorg ervoor dat deze informatie voor de consument gemakkelijk te raadplegen is. Ook is het verstandig in een reclame-uiting altijd naar die website te verwijzen voor “verdere informatie”. Zo is voor de consument duidelijk waar hij die informatie kan vinden.
 • Bekijk vervolgens of zich een situatie voordoet waardoor niet kan worden volstaan met een algemene verwijzing naar de informatie op de website. Neem hierbij het zekere voor het onzekere. Teveel informatie is nooit fout, te weinig wel!
   

Digitale aanbieding (webshop)

// Inleiding

Bovenop de algemene wettelijke informatieverplichtingen gelden bij een uitnodiging tot aankoop in reclame waarbij een product of dienst via internet of per telefoon kan worden gekocht (=OVEREENKOMST OP AFSTAND) diverse extra informatieverplichtingen. Kort samengevat betreft het de volgende verplichtingen:

1. de voornaamste kenmerken van de aangeboden zaken/diensten en,
    indien van toepassing, het abonnement
2. de totale prijs en de kosten
3. de betaling, levering en klachtafhandeling
4. de gegevens van de adverteerder 
5. het recht op ontbinding van de overeenkomst.

In de overige vakjes van deze kolom vindt u een toelichting per afzonderlijke verplichting.

Belangrijke tip
De consument kan een aanbod niet aanvaarden dan nadat hem op niet voor misverstand vatbare wijze duidelijk is gemaakt dat de bestelling een betalingsverplichting inhoudt waarbij, onmiddellijk voordat hij de bestelling plaatst, de voornaamste kenmerken van de aangeboden zaken/diensten en de totale prijs worden genoemd alsook, indien van toepassing, de (minimum)duur van het abonnement. Zorg er daarom voor dat de consument deze informatie ziet op een bestelpagina waarbij hij, indien mogelijk, de bestelling kan plaatsen door middel van een knop met daarin de woorden «bestelling met betalingsverplichting».


 

Digitale aanbieding (webshop)

// Voornaamste kenmerken

Voornaamste kenmerken product/dienst
Geef de consument een zo goed mogelijk beeld over wat hij van het product of de dienst kan verwachten. Omschrijf het product of de dienst daarom zo duidelijk mogelijk en vermeld, indien van toepassing, model- en/of typenummer en andere specificaties. Wijs de consument op een duidelijke en in het oog springende manier op wat hij bestelt onmiddellijk voordat hij zijn bestelling plaatst.

Voornaamste kenmerken abonnement
Noem bij abonnementen voorts de (minimum)duur van het abonnement. Als het abonnement stilzwijgend kan worden verlengd, wijs daar dan op. Kunt u geen termijn noemen, zoals bij een abonnement voor onbepaalde tijd? Geef dan de consument dan duidelijke informatie over de wijze waarop opzegging mogelijk is. Gelden er bepaalde voorwaarden voor de opzegging? Wijs de consument dan hierop en vermeld waar hij deze voorwaarden kan vinden, bijvoorbeeld door hiervoor naar de website te verwijzen. Maak gebruik van een van de volgende tekstsuggesties.

      Tekstsuggestie 1
      Deze aanbieding betreft een overeenkomst voor onbepaalde tijd die kan
      worden opgezegd volgens de voorwaarden op [link naar website]. 

      Tekstsuggestie 2
      Deze aanbieding betreft een overeenkomst voor 1 jaar die stilzwijgend
      kan worden verlengd en die kan worden opgezegd volgens de
      voorwaarden op [link naar website]
 

Digitale aanbieding (webshop)

// Totale prijs en kosten

Totale prijs
Geef de consument een zo goed mogelijk beeld van hetgeen hij dient te betalen. Vermeld altijd de “totale” prijs. Dat is de prijs inclusief alle op het moment van publicatie bekende vaste en onvermijdbare kosten die bij een transactie dienen te worden betaald. Het is dus niet toegestaan bijkomende kosten die van tevoren kunnen worden berekend apart te vermelden (vgl. dossier 2017 00281).
Bij zaken die per hoeveelheid gaan, dient ook de prijs per officiële maateenheid te worden genoemd (bijvoorbeeld per liter of per kilo).

Leveringskosten (inclusief vracht- en portokosten)
Ook de leveringskosten dienen in beginsel in de prijs te zijn inbegrepen. Deze kosten zijn echter vaak afhankelijk van de hoogte van de bestelling en de wijze van verzending. In dat geval kunnen de kosten niet in de leveringsprijs worden inbegrepen maar mogen zij op de website worden toegelicht. Plaats in dat geval een asterisk bij de prijs waarin staat waar de consument meer informatie over de leveringskosten kan vinden.

Overeenkomst voor onbepaalde duur of abonnement
Vermeld de totale kosten per factureringsperiode. Is de overeenkomst of het abonnement voor onbepaalde duur aangegaan? Verdisconteer dan de maandelijkse kosten in de geadverteerde prijs als sprake is van een vast tarief. Als de totale kosten redelijkerwijs niet reeds in de prijs kunnen worden verdisconteerd, bijvoorbeeld omdat ze nog niet bekend zijn, moet op de website worden toegelicht hoe deze kosten kunnen worden berekend. 

Belangrijk
Als u een vergoeding voor het gebruik van een bepaald betaalmiddel in rekening brengt, mag de hoogte daarvan niet meer zijn dan de kosten die u zelf in verband met dat betaalmiddel moet maken (artikel 6:230k lid 1 BW). Vermeld in dat geval dus de werkelijke kosten in de uiting of op de website. Bij een retourzending bent u verplicht om het bedrag terug te storten inclusief verzendkosten. U hoeft echter niet de retourkosten die de klant maakt te vergoeden behalve indien u dat met de klant afspreekt. Het bedrag moet binnen 14 dagen worden teruggestort.

Communicatiekosten
Worden er aparte kosten berekend als de consument u belt voor informatie over een aanbieding? Dan moet u de consument informeren over de hoogte van deze kosten. Het gaat hierbij om de kosten die hoger zijn dan het basistarief voor het bellen. Dit geldt ook voor kosten van andere soorten communicatie.

Goed om te weten
Let erop dat volgens de wet de vergoeding die u in rekening brengt voor telefonisch contact na het sluiten van de overeenkomst ten hoogste het basistarief mag bedragen (artikel 6:230k lid 2 BW). Dit wijkt dus af van de advertentiefase, waarin wel een hogere vergoeding is toegestaan. 
 

Digitale aanbieding (webshop)

// Betaling, levering en klachtafhandeling

De wijze van betaling, levering, uitvoering, de termijn waarbinnen de handelaar zich verbindt de zaak te leveren of de diensten te verlenen en, voor zover van toepassing, het klachtafhandelingsbeleid van de handelaar (artikel 6:230m lid 1 sub g)

Betaalmethode
Wees duidelijk over de betaalmethoden die mogelijk zijn als deze bepaalde beperkingen bevatten. Indien u bijvoorbeeld alleen betaling via creditcard accepteert, dient dat al in de uiting te worden genoemd. Als u een vergoeding voor het gebruik van een bepaald betaalmiddel in rekening brengt, mag de hoogte daarvan niet meer zijn dan de kosten die u zelf in verband met dat betaalmiddel moet maken (artikel 6:230k lid 1 BW). Vermeld in dat geval dus de werkelijke kosten in de uiting of op de website. 
 
Beperkingen en leveringstermijn
Geef aan het begin van het bestelproces duidelijk en leesbaar aan of er specifieke beperkingen zijn voor de levering van de producten of diensten. Bijvoorbeeld: u levert niet of alleen tegen bijbetaling op de Waddeneilanden. Moet de consument een waarborgsom betalen? Of een andere financiële garantie geven? Informeer dan de consument hierover in de uiting.
Geef de consument een zo goed mogelijke inschatting van de leveringstermijn. Houd daarbij rekening met het feit dat de leveringstermijn maximaal 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst bedraagt (artikel 7:9 lid 4 BW). Een langere termijn is mogelijk, maar moet wel met de klant worden afgesproken. Wees voorzichtig met de leus "Vandaag besteld, morgen in huis". Gebruik deze leus alleen als u dit gegarandeerd kunt waarmaken. Zeg anders "Vandaag besteld, waarschijnlijk morgen al in huis" (vgl. dossier 2013 00531A).

Klachtafhandelingsbeleid
Kent u een klachtafhandelingsbeleid? Vermeld dit dan in de uiting en verwijs naar de website voor de details over dit beleid. Op de website kunt u dan toelichten wat u doet als het product of de dienst niet goed is. En hoe u omgaat met de garantie. Ook kunt u op de website vermelden of u bent aangesloten bij een klachten- of geschillencommissie en de manier waarop de consument hier gebruik van kan maken.

Digitale aanbieding (webshop)

// Gegevens adverteerder

Identiteit
De consument moet weten wie de adverteerder is. Daarom moet in de uiting informatie over de identiteit van de adverteerder worden opgenomen. Maakt de adverteerder gebruik van een handelsnaam? Dan kan doorgaans in de reclame met het noemen van deze naam worden volstaan. Vermeld op de website ook het BTW-nummer en KvK-nummer van de adverteerder.

Contactgegevens
De consument moet in staat zijn snel en efficiënt met de adverteerder te communiceren. In dat verband kan niet met alleen een postbusnummer worden volstaan. Vermeld dus ook het officiële vestigingsadres en/of het eventuele bezoekadres.

Tussenpersoon
Is er sprake van een tussenpersoon? Dan vermeldt de tussenpersoon zijn eigen naam en bezoekadres. Ook vermeldt hij de naam en het bezoekadres van de onderneming voor wie hij verkoopt.
 

Digitale aanbieding (webshop)

// Recht van ontbinding van de overeenkomst

Met ingang van 13 juni 2014 heeft de consument een bedenktijd van 14 dagen. De bedenktijd gaat bij diensten in op het moment dat de overeenkomst wordt gesloten. Bij koop van producten gaat de termijn in op het moment waarop de consument (of de door hem aangewezen persoon) het product heeft ontvangen. Gedurende de bedenktijd kan de consument de transactie ongedaan maken (ontbinden). Voor de volgende producten/diensten geldt echter geen bedenktijd en is onderstaande informatie niet van toepassing: reizen, vervoer, logies of andere vormen van vrijetijdsbesteding, producten op maat zoals een maatpak, drukwerk, een fotoalbum of sieraden naar eigen ontwerp, producten die snel kunnen bederven, zoals eten of bloemen, loterijen, tijdsgebonden producten, zoals losse tijdschriften of kranten.

Aan de consument te verstrekken informatie
Informeer de consument in de reclame-uiting kort en bondig over:
-  het feit dat er een bedenktijd van veertien dagen is en op  welk
   moment deze termijn ingaat
-  de voorwaarden voor ontbinding tijdens de bedenktijd. Wijs de
   consument in dit verband ook op de omstandigheden waaronder
   hij afstand doet van zijn recht de overeenkomst te ontbinden,
   bijvoorbeeld als hij de verzegelde verpakking van een cd of van
   hygiënische producten opent. Vermeld ook deze informatie duidelijk 
   bij de voorwaarden op de website
◦  de manier waarop de consument de overeenkomst kan ontbinden.

Standaardformulieren

In de uiting moet worden verwezen naar een instructieformulier en het door de wet voorgeschreven modelformulier voor ontbinding. Dat kan in de vorm van een link naar deze formulieren op de website. Licht u de consument niet goed in over de bedenktijd? Dan wordt deze tijd verlengd tot maximaal twaalf maanden! Als u later alsnog alle informatie geeft, begint een nieuwe bedenktijd van veertien dagen te lopen.

Downloadproducten
Bij digitale producten die kunnen wordt gedownload, zoals muziek, spelletjes of een film, is het mogelijk met de klant overeen te komen dat deze al tijdens de bedenktijd het product wil downloaden en afziet van de bedenktijd. In dat geval kan de klant de overeenkomst niet ontbinden indien verder aan alle voorwaarden is voldaan. Wel geldt hier als aanvullende eis dat u de klant, voordat deze kan beginnen met downloaden, per e-mail bevestigt dat hij het product meteen wil downloaden en afziet van de bedenktijd. Maakt u geen gebruik van deze mogelijkheid, dan kan de klant binnen veertien dagen de overeenkomst ontbinden en zijn geld terugvragen!

Kosten in verband met ontbinding
Bij een retourzending bent u verplicht om binnen veertien dagen het bedrag terug te storten inclusief de verzendkosten die aan de klant in rekening zijn gebracht. De terugzendkosten die de klant bij de retourzending maakt, hoeven echter niet te worden vergoed. Deze kosten blijven dus voor rekening van de klant tenzij u anders overeenkomt. Daarnaast kan de consument mogelijk een vergoeding verschuldigd zijn wegens het gebruik van de zaken of de dienst. Denk aan een gebruiksvergoeding of een vergoeding wegens bijkomende diensten of kosten van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming. Krijgt de consument te maken met dergelijke of andere kosten wegens het retour zenden? Dan dient u de consument hierover te informeren in de uiting of in het instructieformulier.

Medium/product

// Direct mail

Zorg dat u gemakkelijk herkenbaar en daadwerkelijk bereikbaar bent voor de ontvanger. Vermeld uw naam en het adres in het aanbod. Hierbij kan niet worden volstaan met de vermelding van een postbusnummer. (2 CBR)

Raadpleeg ook de wettelijke informatieverplichtingen en aanvullende informatieverplichtingen bij een uitnodiging tot aankoop. 
 

Medium/product

// E-mail

Vermeld in de e-mail de contactgegevens van de bestandseigenaar, waaronder in ieder geval zijn naam, adres en contactgegevens. Het is toegestaan naar deze gegevens te verwijzen via een werkende link. (2.2 Code E-mail 2012)

De bestandseigenaar dient zijn label op te nemen in het Van-veld. Ook moet de bestandseigenaar een werkend antwoordadres opnemen in het Reply To–veld, waarop een eventuele reactie kan worden ontvangen. (2.3 Code E-mail 2012)

Raadpleeg ook de wettelijke informatieverplichtingen en aanvullende informatieverplichtingen bij een uitnodiging tot aankoop.  

Medium/product

// Geneesmiddel

Geneesmiddel = niet recept-plichtig geneesmiddel

Vermeld in ieder geval:
- de naam van het geneesmiddel
- de generieke naam van de werkzame stof (alleen als er maar 1 werkzame
  stof is; dit hoeft trouwens niet in radioreclame)
- de indicaties en contra-indicaties (mag in radio- en televisiereclame worden 
  vervangen door de tekst "lees voor het kopen eerst de aanwijzingen op de 
  verpakking")
- een aansporing om de bijsluiter of de tekst op de verpakking te lezen.

Indien het om een homeopathisch of kruidengeneesmiddel gaat, moet dit uit de reclame blijken. Vermeld bij kruidengeneesmiddelen ook dat de indicaties uitsluitend zijn gebaseerd op een reeds lang bestaand gebruik. 

Medium/product

// Ongeadresseerd reclamedrukwerk

Zorg dat u gemakkelijk en daadwerkelijk herkenbaar en bereikbaar bent voor de ontvanger. Vermeld uw naam, het adres en de woonplaats. Er kan niet worden volstaan met een postbusnummer. (1.2 Code VOR)
Raadpleeg ook de wettelijke informatieverplichtingen en informatieverplichtingen bij een uitnodiging tot aankoop. 
 
Onder omstandigheden kan naast de afzender ook de verspreider verantwoordelijk worden gehouden voor een overtreding van de Code Verspreiding Ongeadresseerd Reclamedrukwerk (artikel 6.3 Code VOR).
 

Medium/product

// Software/spellen

 Omschrijf bij software en spellen:
• wat het product kan en doet. En op welke manier de digitale inhoud kan
   worden gebruikt
• welke technische beveiligingsvoorschriften er zijn
• de standaard hardware en software waarmee de digitale inhoud kan
   werken, zoals het besturingssysteem en hardware-kenmerken.
   Bijvoorbeeld: voldoet de grafische kaart voor een bepaald spel.

 

Medium/product

// SMS-dienst

Eenmalige dienst of abonnementsdienst waarbij tegen betaling content aan een eindgebruiker wordt aangeboden.

Verwijs in een reclame-uiting naar het website adres van de aanbieder van de SMS-dienst. Op deze website dient duidelijk leesbaar onderstaande informatie te worden vermeld:

 • naam waarmee de aanbieder staat ingeschreven bij de KvK (inclusief de eventuele gebruikte handelsnaam)
 • het vestigingsadres van de aanbieder van de SMS-dienst
 • kosten van de SMS-dienst
 • contactgegevens van de klantenservice (emailadres en telefoonnummer)
 • KvK nummer
 • BTW nummer
   
Raadpleeg ook de wettelijke informatieverplichtingen en aanvullende informatieverplichtingen bij een uitnodiging tot aankoop.

 

Medium/product

// Social media

Maak, indien van toepassing, melding van het feit dat de verspreider een vergoeding ontvangt. Volg bij dit alles zoveel mogelijk de instructies van artikel 3 van de Reclamecode Social Media.
Indien berichten of andere uitingen op social media worden gebruikt en/of bewerkt ter aanprijzing van een product, dienst of activiteit, moet dit duidelijk worden gemaakt. Zie artikel 4 van de Reclamecode Social Media.

Medium/product

// Telemarketing

Maak bij het begin van het gesprek duidelijk wie met welk doel en namens welke organisatie het telemarketinggesprek voert (artikel 8.4 sub s NRC).
Er mag geen misverstand bestaan over het feit dat het om een telemarketinggesprek gaat met een commercieel, ideëel of charitatief doel (artikel 4 lid 1 en 2 Code Telemarketing).
Doe de Check telemarketing om te kijken welke andere verplichtingen er zijn.