Disclaimer

Disclaimer

 De Stichting Reclame Code spant zich in om de inhoud van de website regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op deze website en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. De Stichting Reclame Code is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging van de website of webpagina's.

De website van de Stichting Reclame Code bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van www.checksrc.nl liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de bezoekers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van de Stichting Reclame Code. De Stichting Reclame Code is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze externe links of bronnen. De Stichting Reclame Code geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen of ander materiaal op externe sites of bronnen. Koppeling met documenten of sites van derden houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de website vermenigvuldigt. Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere op deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van de Stichting Reclame Code .

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Wij zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site verkregen is.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. Het technisch functioneren van de breedbandverbindingen vallen onder het risico van de exploitant van de breedbandverbinding. De Stichting Reclame Code aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit de verplichtingen van de breedbandleverancier. De Stichting Reclame Code vrijwaart zich voor enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een niet onbelemmerde toegang tot de diensten van de Stichting Reclame Code en de Stichting Reclame Code geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van de site en de hieraan verbonden diensten van de Stichting Reclame Code. Tevens is de Stichting Reclame Code niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site van de Stichting Reclame Code.

De Stichting Reclame Code behoudt zich het recht voor om de bezoeker de toestemming te ontzeggen de webpagina en de hieraan gekoppelde diensten te gebruiken. In aansluiting daarop kan de Stichting Reclame Code de toegang tot de webpagina monitoren.
Bekijk hieronder uw keuze: